ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken deel uit van het contract dat de partijen bindt, uitgezonderd de specifieke voorwaarden eigen aan de klant. Geen enkele afwijking van deze voorwaarden zal aanvaard worden, tenzij schriftelijk akkoord van de NV ABI-CVR. Het niet in werking stellen van een van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan niet aanzien worden alsof de NV ABI-CVR er zou van afzien.

 2. Door het plaatsen van een bestelling bij de NV ABI-CVR erkent de klant volledig geïnformeerd en gedocumenteerd te zijn betreffende de producten en diensten van de onderneming.

 3. De offertes die door de NV ABI-CVR worden opgesteld zijn vrijblijvend en gelden, zonder tegengestelde bepalingen, voor een periode van een maand. De NV ABI-CVR kan slechts verbonden zijn én na een schriftelijke aanvaarding van de klant, zijnde de bevoegde persoon die zich kan verbinden én op uitdrukkelijke voorwaarde dat alle technische aspecten werden opgenomen door een gekwalifi ceerde aangestelde van de vennootschap. In geval dit onderzoek negatief zou blijken, wordt de bestelbon nietig, zelfs indien dit al het voorwerp heeft uitgemaakt van betaling van een voorschot. Echter zal de klant gehouden zijn vanaf het ogenblik dat werd gecontracteerd met een aangestelde van de NV ABI-CVR.

 4. De offertes uitgaande van de NV ABI-CVR worden opgesteld zonder BTW en zijn evenmin eventuele kosten voor water of elektriciteitsaanvoer inbegrepen. De offertes kunnen niet uitgebreid worden naar of van toepassing zijn op meerwerken of andere werken die er niet uitdrukkelijk in vermeld staan. Bij gebrek aan andersluidende bepalingen behoren plaatsing, afwerkingen, samenvoeging en opruiming op de werf evenmin tot de offertes. Enkel de klant is aansprakelijk voor een eventuele exoneratie of korting die hij kan genieten en dewelke hij schriftelijk dient te melden aan ABI-CVR op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. In ieder geval zal het behalen van deze eventuele premie, exoneratie of korting geen invloed hebben op de prijsofferte die door ABI-CVR werd uitgeschreven, noch op de geldigheid van de overeenkomst die er tussen partijen is afgesloten.

 5. Indien de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan de offerte die werd opgesteld, is de NV ABI-CVR hieraan niet gehouden, dan na haar schriftelijk akkoord via een bevoegde aangestelde. Indien deze wijziging zou plaats vinden nadat de bestelling werd geplaatst, is de NV ABI-CVR niet gehouden hier gunstig gevolg aan te geven. In bevestigend geval zal een bijvoegsel aan het contract dienen opgesteld te worden. Dit bijvoegsel zal de overeen gekomen wijzigingen bevatten, alsmede de gevolgen hiervan op de bepalingen van het contract (termijn voor uitvoering, prijs, technische specificaties en dergelijke).

 6. In geval van annulering van de bestelling door de klant voor de fabricatie, zal deze aan de NV ABI-CVR een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 40 % van de overeen gekomen prijs, alsmede de terugbetaling aan de NV ABI-CVR van alle door haar gedragen kosten tot aan de dag der annulering. In geval van annulering van de bestelling door de klant na de fabricatie, zal deze aan de NV ABI-CVR een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 80 % van de overeen gekomen prijs, alsmede de terugbetaling aan de NV ABI-CVR van alle door haar gedragen kosten tot aan de dag der annulering.

 7. De klant geeft zijn akkoord om de in de offerte mede gedeelde prijs te verhogen in volgende gevallen :
  • indien de maten op plan of de door de klant (of door een derde gemandateerde) mede gedeelde maten aangepast dienen te worden
  • indien wijzigingen of supplementen worden geformuleerd na de bestelling, in samen lezing met artikel 5
  • indien de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen de voorziene termijn en dit door toedoen van de klant

 8. De klant zal voorzien in een makkelijke toegang tot de plaatsen, ook in geval deze plaatsen aan derden toebehoren. In dit laatste geval zal de klant de gegevens van deze derden mede delen. De klant zal eveneens zorgen voor toevoer van elektriciteit (220 volt) en aansluitingen voor water. De klant verbindt zich ertoe de NV ABI-CVR schriftelijk op de hoogte te brengen van alle bijzonderheden en moeilijkheden betreffende deze organisatie waardoor de prijs dient verhoogd te worden. Indien op de voorziene datum de aangestelden van de NV ABI-CVR zich in de onmogelijkheid bevinden te kunnen overgaan tot de levering of de plaatsing van de bestelde goederen, zal door de klant aan de NV ABI-CVR in ieder geval een verplaatsingsvergoeding van minimum 300 € per arbeider verschuldigd zijn en bovendien een vergoeding van 25 € per dag teneinde de kosten van verzekering en stalling te dekken.

 9. De klant bevestigt dat hij, met uitsluiting van de NV ABI-CVR, de exclusieve verantwoordelijkheid draagt voor de alle nodige tussenkomsten en stappen die ondernomen dienen te worden voor de toelating van de geplande werken.

 10. De klant zal op adequate wijze al de nodige voorzorgen nemen teneinde te voorkomen dat er schade zou kunnen aangebracht worden aan of in de plaatsen, die verband houdt met de bestelde werken. De niet naleving van deze clausule bevrijdt de NV ABI-CVR van elke verantwoordelijkheid.

 11. De NV ABI-CVR behoudt zich het recht voor om alle nodige technische wijzigingen aan te brengen, op last van de klant, en dit in geval van wettelijke, regulerende wijzigingen of een aanpassing van de regels van de kunst. De NV ABI-CVR behoudt zich eveneens het recht voor om op elke ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging alle technische wijzigingen aan te brengen die zij nuttig acht, zonder afbreuk te doen aan het reeds geleverde.

 12. De fabricatie van de profielen en de regels van de plaatsing worden door de NV ABI-CVR bepaald, in naleving met de geldende W.T.C.B. normen.

 13. De levering- en plaatsingstermijnen worden ten indicatieve titel mede gedeeld en zullen in de mate van het mogelijke worden nageleefd door de NV ABI-CVR. Een vertraging in de uitvoering kan echter geen aanleiding geven tot welkdanige vergoeding, schadevergoeding of intresten, noch tot de ontbinding van het contract.

 14. In geval van levering zonder plaatsing, gebeurt het vervoer van de goederen op risico en verantwoordelijkheid van de klant, zelfs indien dit franco gebeurt.

 15. De werken betreffende de voegwerken aan de buitenkant, de verbindingen en de elektrische bedradingen zijn steeds ten laste van de klant.

 16. In geval de plaatsing door de NV ABI-CVR wordt uitgevoerd, zijn de afspraken waartoe zij zich heeft verbonden in het kader van de akoestische isolatie exclusief beperkt tot de geluidsisolatie van glaswerk, zonder enige garantie betreffende de geluidsisolatie van het gebouw.

 17. De klachten betreffende de geleverde goederen en / of de uitgevoerde plaatsing zijn slechts ontvankelijk indien zij schriftelijk worden geformuleerd en bij aangetekend schrijven aan de NV ABI-CVR worden mede gedeeld binnen de 8 dagen na de levering of de plaatsing. Deze klacht schort de uit te voeren betaling op de voorziene datum niet op.

 18. De werken worden uitgevoerd onder het voordeel van de garanties die de leveranciers van de NV ABI-CVR bieden. De klant gaat akkoord dat de verantwoordelijkheid van de NV ABI-CVR in geen geval uitgebreider kan zijn dan het overgaan tot herstellingen en / of de vervanging van de stukken die erkend worden als gebrekkig, met uitsluiting van elke vergoeding, van welke aard dan ook. De klant erkent bovendien dat de voordelen die de garantie biedt enkel kan aangesproken worden indien de geleverde en geplaatste goederen op een correcte manier worden gebruikt en onderhouden, evenmin zal de klant zich op deze garantie kunnen beroepen indien een derde is tussen gekomen bij de uitgevoerde werken.

 19. De goederen zijn betaalbaar te Brussel, te weten 40 % bij de bestelling, 55 % bij aanvang der werken en het saldo bij beëindiging van de werken. De uitvoering van de bestelling of levering gebeurt op voorwaarde dat deze betalingen worden uitgevoerd.

 20. Bij niet betaling op de respectieve vervaldata zal de klant, zonder verdere ingebrekestelling, een maandelijkse intrest van 1 % op de verschuldigde som verschuldigd zijn. Bovendien is de klant in dit geval gehouden een schadevergoeding ten belopen van 15 % te betalen, met een minimum van 500 €, dit buiten de toepassing van de wet van 2 augustus 2002 inzake handelstransacties. Bij niet betaling op de voorziene vervaldata houdt de NV ABI-CVR zich het recht voor om onmiddellijk de latere uitvoering van de werken of de levering op te schorten, onafhankelijk van haar recht om het contract te ontbinden ten nadele van de klant en dit via een aangetekend schrijven. Er zal bovendien betaling gevorderd worden van het totale bedrag voorzien in het contract, vermeerdert met intresten en schadebedingen.

 21. De goederen blijven eigendom van de NV ABI-CVR en dit tot aan de algehele betaling ervan. Bij niet betaling van de voorziene vervaldata, verbindt de klant zich er uitdrukkelijk toe de NV ABI-CVR toe te laten tot de plaatsen om haar materialen en goederen te recupereren, desgevallend door een vervoerfi rma door haar aangesteld. De klant zal dan ook instaan voor alle kosten die hiermee gepaard gaan.

 22. In geval van betwisting door de klant betreffende de prestaties van de NV ABI-CVR is het in geen geval toegelaten dat de klant een bedrag of een saldo in te houden die verschuldigd is ingevolge de bestelling, dit bedrag dient op de voorziene data op een gezamenlijke geblokkeerde rekening gestort te worden.

 23. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen houdt de NV ABI-CVR zich het recht voor de schuldvordering(en) door te geven aan een derde.

 24. De nietigheid van één van de bepalingen uit deze algemene verkoopsvoorwaarden tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen aan.

 25. Belgisch recht is van toepassing op huidige overeenkomst, terwijl de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn voor elke mogelijke betwisting.

 26. In geval van betwistingen betreffende de kwaliteit van de uitgevoerde werken door de NV ABI-CVR verbinden partijen zich ertoe om gezamenlijk en op gedeelde kosten het advies in te winnen van het W.T.C.B. Dit advies zal de partijen op onherroepelijke wijze binden.